สาธิตการใช้งาน Open Source Self Check

สาธิตการใช้งาน Open Source Self Check
อย่างที่หลายท่านทราบนะครับ ว่า Self Check หรือเครื่องบริการยืมทรัพยากรด้วยตนเอง ตัวๆนึงนั้น ราคาค่อนข้างแพงมาก หากจะนำมาใช้ในห้องสมุดขนาดกลางหรือขนาดเล็กยิ่งเป็นการลงทุนที่สูงมาก ประกอบกับปัจจุบัน หน่วยงานด้านวิทยบริการหรือห้องสมุด ก็ถูกจำกัดในเรื่องของอัตรากำลัง ทำให้จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการบริการ ดังนั้นการนำเอา Software ประเทเปิดเผยต้นฉบับ หรือ Open Source มาใช้จึงเป็นทางออกที่ดีทั้งในเรื่องของงบประมาณ อัตรากำลังที่จำกัด อีกทั้งบางครั้งยังสามารถขยายการบริการทั้งในเรื่องของ เวลาและช่องทางการบริการได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำ ที่สำคัญสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยครับ

3M SelfCheck System
ที่มาของาพhttp://www.systemslibrarian.co.za/images/3M%20SelfCheck%20System.jpg

อ่านต่อที่สาธิตการใช้งาน Open Source Self Check

Leave a Reply

*
Protected by WP Anti Spam