โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) วิธีปฏิบัติที่ดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายประกันคุณาพและมาตรฐานการศึกษา

พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 5 (ห้องประชุมมรกตอีสาน) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายประกันคุณาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณาพ ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ด้านการประกันคุณาพ ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมานั้น บุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีและกระบวนการการจัดการความรู้ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานายในหน่วยงานให้มีประสิทธิาพได้ อีกทั้งยังสามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงที่ประสบความสำเร็จนำมาพัฒนาและแนะนำให้กับบุคลากรในหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ฝ่ายประกันคุณาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดโครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) วิธีการปฏิบัติที่ดี เพื่อให้บุคลากรได้นำผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วได้รับความสำเร็จ หรือ ผลงานที่ได้มีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิาพมากขึ้น ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบการทำงานของบุคลากรมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรและองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของบุลากรและองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 3. เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ายในและายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 80 คน จาก 5 วิทยาเขต) รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน

กิจกรรมดำเนินงาน

วันที่ 25 กุมาพันธ์ 2554

การจัดแข่งขันประกวดผลงานการจัดการความรู้ แบ่งกิจกรรมการประกวดผลงานเป็น 7 กลุ่ม เพื่อเป็นการนำเสนอผลงาน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและบุคคลที่สนใจ ตามกลุ่มดังนี้

 1. การใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิาพ
 2. การพัฒนาบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ
 3. การสร้างกิจกรรมของเครือข่ายายในและายนอก
 4. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 5. ประสิทธิาพจากการตรวจประเมินคุณาพายใน
 6. วิธีการช่วยเหลือจากผู้บริหาร ที่เครือข่ายประกันร้องขอ
 7. เทคนิคการจัดทำรายงานและการประเมินผล

เอกสารโครงการ

องค์ความรู้

 • เอกสารองค์ความรู้

าพกิจกรรม